Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden… Zodat jullie en wijzelf een beetje weten waar we aan toe zijn. Er staan geen extra kleine lettertjes, geen verborgen paragrafen en je ziel mag je ook gewoon houden! Bij elke bestelling teken je met blo.. uh klik je een vinkje aan om akkoord te gaan dus lees ze op je gemak even door.

Mocht er toch iets zijn waar je vragen over hebt of waar je graag meer over wil weten: laat het ons weten op info@flippedtable.nl!

ZO erg zijn ze ook weer niet
“Contract from Below”

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van The Flipped Table

1. Toepassing

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen The Flipped Table en de klant.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
3. Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen The Flipped Table) om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
4. Door het gebruik van de internetsite van The Flipped Table en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.
5. The Flipped Table heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van The Flipped Table zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. The Flipped Table heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van The Flipped Table is verstuurd.
3. De klant en The Flipped Table komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van The Flipped Table gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde BTW of invoerrechten.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4. The Flipped Table kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. IDEAL, overschrijving op ons bankrekeningnummer, betaling vooraf door middel van een overboeking. betaling d.m.v. Bancontact Mister Cash (voor onze Belgische klanten). Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.
2. Alle gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die The Flipped Table als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de klant.
3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is The Flipped Table bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

5. Levering/levertijd

1. The Flipped Table streeft ernaar om binnen 1 dag na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen op te sturen.
2. De maximale levertijd, in uitzonderlijke gevallen, bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levering vertraagd is, stellen wij u hier tijdig van op de hoogte en bieden wij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertermijn overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 2 werkdagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Echter The Flipped Table is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
3. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
4. The Flipped Table is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. Of door een te late levering door het bedrijf die de levering verzorgt.
5. The Flipped Table is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van The Flipped Table.

6. Ruilen en Retourneren

1. U mag een geleverd artikel binnen 14 werkdagen na ontvangst aan The Flipped Table terugzenden, buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden. In geval van retourneren dient dit van te voren gemeld te worden per e-mail. Het emailadres voor retourzendingen is: info@flippedtable.nl
2. Terugzenden is uitsluitend mogelijk in een deugdelijke verpakking.  Het artikel dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn en voorzien te zijn van de orginele verpakking. Het pakket dient door u voldoende gefrankeerd te worden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door The Flipped Table niet geaccepteerd. Het retourzenden geschiedt voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.
3. Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending binnen 5 werkdagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Gelieve uw adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen.
4. Leer is een natuurproduct en onderlinge verschillen in zichtbare nerven en poriën, littekens en insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en kunnen geen reden zijn om een levering af te wijzen.

7. Voorraad

1. De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. The Flipped Table zal in dit geval zo snel mogelijk, doch binnen 5 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

8. Privacy

1. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.